Multi 2b Maadthgærja (SDO)

Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland

Multi fleksibiliteetem matematihke-lohkehtæmman vadta gosse lohkehtæjjide dåårje jïh nuepiem vadta måedtie lohkehtimmie-vuekieh provhkedh. MULTI eadtjal­dåvva, buerie mïelem vadta jïh lustes baalka matematihkese.

kr 173.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Multise vihkeles:

 • Måedtie ïedtjh gosse vueptiestidh,  goerehtidh jïh eadtjohkelaakan barkedh
 • Lohkehtimmie mejtie sjïehtesjamme lohkehtimmie-ektievyökosne
 • Veele maahtoe-ulmide learoesoejkesjen mietie vuartasjidh
  Buerielaakan faagine kapihtelistie kapihtelidie barkedh jaepijste jaepide
  Vijries jïh eensi learohkevierhtiedimmie maam lohkehtimmesne sjïehtesje

Multi eeremes:

 • Teorijem jïh ïedtjide ektede
 • Vuartesje guktie åvtese barkedh; fïerhten aamhtesinie eensilaakan jïh guhkies boelhkine vuesehte guktie barkedh
 • Åenehks jïh aelhkie teksth åtna
 • Lohkehtimmiem learoehkidie sjïehtesje sjïere faagi daltesinie
 • Buerie jïh tjïelke gærjam Lærerens bok
 • Dejtie learoesoejkesjen ulmide fïerhten kapihtelisnie vuesehte

Multin åejviekomponenth fïerhten daltesasse:
Maadthgærja A jïh B
Lïerehtimmiegærja

Gaskeviermiesijjie  
www.lagadus.org/multi

Utgitt: 2017

Innbundet: Heftet

Sider: 128

Språk: Lulesamisk

ISBN:9788282630863

Forlag: ČálliidLágádusProduktdetaljer
Sist vist
kr 173.00
Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland Multi fleksibiliteetem matematihke-lohkehtæmman vadta gosse lohkehtæjjide dåårje jïh nuepiem vadta måedtie lohkehtimmie-vuekieh provhkedh....
16 andre produkter i samme kategori:
kr 50.00
Jon Ewo og Bjørn Ousland Barna går gjennom en mørk skog da de møter et klassisk spøkelse. Men historien får en uventet vri da spøkelset dukker opp. "Løveunge" er en serie hvor teksten er i versaler og det er kun én...
kr 136.00
Nils-Aslak Valkeapää 1 Váimmustan lea biegga 2 Njuvččat nu juiget 3 Čakča lei 4 Mearrasápmi 5 Goden 6 Vuoi, Biret-Máret, vuoi! 7 Go lea duottar, giđđa 8 Dat gehččet ipmašiid 9 Vuoi vieljažan 10 Eat boarrásat lean 11...
kr 298.00
5-års dagboken er årstalluavhengig og forteller om merkedager og tidsbegrep i norsk folketradisjon. Boken har god plass til egne notater, og hver dag er beskrevet med historiske hendelser og visdomsord til...
kr 159.20
Anne Gro Gaup & Knut Eilif Bakkevold 1. Fáhkestaga 2. Vildaboja 3. Dievás dievvái 4. Sáŋggáris vuolimussii 5. Attáldagat 6. Eallin geardu 7. Čalbmerávkaleapmi 8. Guokte láhppon sielu gávnnadan 9. Oaidnale 10. Ija...
kr 120.00
Mari Boine 1. Elle (Mungolian Jetset Remix) 2. Gos Bat Munno Cinat Leat (Syntax Erik) 3. Davvi Bavttiin (Kohib) 4. Boaden Nuppi Bealde (120 Days) 5. Voui Voui Mu (Schwarz) 6. It Necessarily So Evil (Mungolian Jetset)...
kr 299.00
Sissel Gaup Máhttoloktema mielde oahppogirjeráidu álgolohkan- ja čállin oahpahussii Sámedikki álgolohkan- ja čállinprošeavtta vuođul, 2000-2005. Ulun Dulun oahppobuktagis lea lohkangirjji ja giellagirji oktan...
kr 89.00
Ta og føle-bok En morsom, interaktiv bok med hjul som barna elsker å snurre på. De fargerike bildene av dyr lærer barna om livets hjul. Den enkle teksten oppmuntrer barna til å se, peke og lære.
kr 175.00
Kirsten Anne Grethe Eira & Karen Anne S. Utsi Giellabálggis oahppobuvttaráidu gaskadássái gokčá sámegiela vuosttašgiela oahppoplána gelbbolašvuođa mihttomeriid maŋŋá 7.jahkeceahki. Giellabálggis fáttát gokčet...
kr 399.00
Bernard Minier En mørk og gripende reise til nattens ende. En kriminalroman du ikke legger fra deg. «Herlig fransk visitt. Den hittil beste boka til den franske suksessforfatteren ...» Ole Jacob Hoel, Adresseavisen...
kr 299.00
Tove Jansson Gaveboka for neste generasjons Mummielskere! I denne eventyrsamlingen blir et nytt publikum kjent med Mummitrollet i tre ulike historier. I Veien til Mummidalen følger vi familien gjennom en oversvømt...
kr 139.00
Sara Kristine Vuolab Massin, guođđin ja vuolgin dahje mannan leat maid fáttát jorahuvvojit ja giehtadallojit eanet go ovtta perspektiivvas. Borran, buoidun, nealgudeapmi/ruoidnadeapmi duo dá ain iđistit dego...
kr 229.00
Marit Alette Utsi & Seija Guttorm Påaske-darjomesh 30 påaskedarjomesh, laavlomh jïh saalmh åtna. Kåarhtine klaeriedihks guvvieh darjoemijstie. Påaskedarjomesh påasken aerpievuekide vuesehte orrelaakan....

Meny

Innstillinger