Om oss

Vårt firma
  • Høy kvalitets produkt
  • Beste kundeservice
  • Rask levering

Girjjálašvuođaguovddáš 

Guovddáš Kárášjogas mii galgá joksat oppa Sámi – áigumušain 

Sámi gielat ja girjjit ohcalit geavaheaddjiid! 

Gávpi – earálágan girjegávpi Kárášjoga guovddážis lea dat báiki gos buot ilbman sámi girjjit galget leat oidnosis, ja gos maiddái leat dárogielat girjjit maid dáža lágádusat almmuhit. Dasto vaikke man ollu eará davviguovllu buktagat. Min ođđa neahttagávpi galgá girjjiid ja buktagiid buktit olámuddui geavaheaddjiide gos dal de orrot.

Girjjálašvuođa gaskkusteapmi lea Girjjálašvuođaguovddážii dehálaš doaibma. Mii galgat leat ofelažžan sámi girjjálašvuođa máilbmái. Dážas leat odne juo máŋga girjjálašvuođaguovddáža, “litteraturhus”, ja eambbo go logi jagi lea doaibman ásahus “Leser søker bok”, Mis Sámis eai leat sullasaš girjjálašvuođa “promoteren-ásahusat”. Dan hástalusa lea Girjjálašvuođaguovddáš lokten. Mii jorgalat dáža “Leser søker bok”–doaimma nuppi guvlui, mii buorebut deaivá sámi hástalusaid: namalassii Sámi gielat ja girjjit ohcalit geavaheaddjiid.

Sámediggi lea maŋemuš jagiid juolludan sullii 6 mill jahkásaččat buvttadit sámi girjjiid. Mii galgat oččodit dáid geavaheaddjiide. Nu ásahuvvui Kárášjohkii čakčat 2014 Girjjálašvuođaguovddáš erenoamáš girjegávppiin geahččalanprošeaktan. Dát lea leamaš sámi girjjálašvuhtii čájáhusbáikin. Olbmot geat leat fitnan guovddáža girjegávppis leat dadjan: Mun in diehtán ná olu leat ilbman sámegielat girjjit!. Miessemánu 1. beaivvi 2020 rájes ásahuvvui Girjjálašvuođaguovddáš sierra fitnodahkan. Lágádusat eai lea dás oamasteaddjin. 

Girjjálašvuođaguovddážis galget leat sierranas giella- ja girjjálašvuođadoalut miehtá Sámi. Doaluid almmuhat dán neahttabáikki kaleandarii.

Čájáhus- ja vuovdinbáiki Kárášjogas lea doaibman moanaid jagiid. Gal mii leat diehtán dan ahte girjegávpi ii leat ekonomalaččat gánnihahtti doaibma. Girjevuovdin Norggas omd. lea unnánan maŋemuš jagiid, Sámis seamma. Mii lea dattege duostan, ja dan sivas go mii leat oaivvildan dan ahte mii fertet. Mii dasto viiddidat gálvohivvodaga ja váldit sisa davviguovllu buktagiid. Gávppi stuorit gálvohivvodat galggašii geasuhit eambbo olbmuid vuovdinbáikái, ja doaivumis mielddisbuvttášii dan ahte ain eanet olbmot fuobmájit man ollu girjjit ilbmet sámi gielaide. Mii leat juo vuohttán stuorát beroštumi sámi girjjiide.

Vai jovssašeimmet geavaheaddjiid guhkkelis eret guovddáža mii lea Kárášjogas, ásahat dán neahttabáikki gávppi várás. Neahttabáiki galgá doaibmat sámegillii, dárogillii ja eŋgelasgillii. 

-------------------------

Samisk litteratursenter as 

Et fysisk senter i Karasjok som skal nå hele Sápmi - med mottoet Samiske språk og bøker søker brukere!

Gávpi – en annerledes bokhandel i sentrum av Karasjok er stedet der alle samiske bokutgivelser skal være synlige, sammen med utvalgte bøker på norsk gitt ut av norske forlag.

Dessuten et mangfold av andre produkter fra nord. Vår nye nettportal skal bidra til at de fysiske produktene skal være tilgjengelig for brukere uansett hvor de bor.

   

Formidling av litteratur er for litteratursenteret en viktig oppgave. Vi skal være en veiviser inn i den samiske litterære verden. I Norge er det i dag mange så kalte litteraturhus, og i mer enn 10 år har en hatt en institusjon kalt ”Leser søker bok”. Vi har ikke noe tilsvarende i Sápmi. Samisk litteratursenter har derfor tatt utfordringen, men vi har valgt å snu det norske ”Leser søker bok” til det som treffer den samiske virkeligheten bedre: Samiske språk og bøker søker brukere. 

Sametinget har de siste årene bevilget årlig ca. 6 mill. til samiske bokutgivelser. Vi vil gjøre noe for å få disse ut til brukerne. Derfor etableringen av Samisk litteratursenter med samisk spesialbokhandel i Karasjok som et prøveprosjekt høsten 2014. Denne har fungert som et utstillingssted for samisk litteratur. Møte med brukerne siden starten kan oppsummeres med dette utsagnet fra brukere: Jeg visste ikke at det har kommet ut så mange samiske bøker. Fra 1. mai 2019 ble Samisk litteratursenter as et selvstendig aksjeselskap. Forlag er ikke medeiere av aksjeselskapet.

Samisk litteratursenter satser på utstrakt oppsøkende virksomhet, med språk- og litteraturarrangementer. Arrangementene vil en etter hvert finne på nettsidens kalender.

Utstillings- og salgssted i Karasjok er driftet i noen år. Vi har vært og er smertelig klar over at det ikke lønner seg å drifte en tradisjonell bokhandel. Salg av bøker i Norge har de senere årene hatt en negativ utvikling, Sápmi er intet unntak. Vi har likevel våget å trosse den negative utviklingen fordi vi har ment at vi bare må. Vi utvider varespekteret også til å omfatte produkter fra nord. Et utvidet vareutvalg hos gávpi håper vi skal trekke mange flere til utsalgsstedet. Slik vil flere oppdage det mangfold av bøker som kommer ut på de samiske språkene. Vi har allerede registrert en øket interesse også for samiske bøker. 

For å nå utover det fysiske senteret i Karasjok etablerer vi denne nettportalen for butikken vi på samisk kaller for gávpi. Portalen skal fungere på samisk, norsk og engelsk. 

------------------

The Sami Literature Centre

The physical centre in Karasjok which intend to reach all of Samiland with the motto Sami languages and books are looking for users!

Gávpi ¬– a different kind of book store in the middle of Karasjok. A place where all Sami book releases will be on display, together with hand-picked Norwegian books from Norwegian publishing houses. Moreover, we have a diverse array of other products from the north. Our new website will make it possible for our products to be available, no matter where you live.

The spreading and access to literature is an important mission for the literature centre. We will be your guide in to the world of Sami literature. In Norway, there are many so called literature houses and for more than 10 years they have had an institution that is called «Reader is looking for books». In Samiland, we have no such institutions. For this reason, the Sami Literature Centre has taken on this challenge, without copying the motto of the Norwegian «Reader is looking for books», but rather to adapt and form a motto more suited to the reality of the Sami: «Sami languages and books are looking for users».

The Sami parliament in Norway has during the last few years devoted about 6 million kroner to Sami book publishing. We want to do something to get these books out to the public. That is why we established the Sami Literature Centre and our book store in Karasjok as a pilot project in the autumn of 2014. It has functioned as an exhibition place for Sami literature. Since the start, we have regularly met people who stated: «I didn’t know that there were this many Sami books!» after visiting our store. From the May 1. 2019 the Sami Literature Centre became an independent enterprise. Publishers are not co-owners of the company.

The Sami Literature Centre focuses on extensive outreach activities with language and literature events. The events will, progressively, be available on the website’s calendar.

The display and selling point in Karasjok has operated for a few years. We have been, and still are, painfully aware that hard work does not pay off if you run a traditional bookstore. During the last couple of years, the sales of books have steadily declined in Norway, Samiland is no exception. We have dared to defy this negative curve because we believe we have to. We have expanded our products to include products from the north. With this expansion we hope to attract more visitors to gávpi. Even more people will be able to discover the diversity of books that have been written in the Sami languages. We have already noticed an increase of interest, also for the Sami books. 

In order to reach beyond the physical bookstore in Karasjok, we have made this website for the store, which we have called gávpi. The site will function in Sami, Norwegian and English language. 

Meny

Innstillinger