Læremidler

kr 150.00
Mearra mearridii beaivebargguid Go olmmoš gohccái ja geahčastii merrii, de diđii dallánaga makkár bargguid lei heivvolaš bargat dan beaivvi. Jus lei skoaddu birra Láhtogáissá, de mearkkašii dat ahte galge doapmat...
kr 135.00
Juhán Niillas Wigelius Gárdun gullá sámi árbevirolaš eallinvuohkái, ja sámiin lea olu diehtu gárdumis. Sámit leat gárdon máŋga duhát jagi dáppe Sámis. Dán gihppagis beasat oahppat gárduma birra. Das oaččut dieđuid...
kr 135.00
Haldis Balto Sávza lea leamaš dehálaš šibitdoalliide. Sávza lea addán sihke biebmu ja bivuid, ja maiddái sisaboađu. Sámiid šibitdoallu ii leat nu boaris Davvi-Sámis. Šibitdoalu bukte dážat ja kveanat Sápmái. Dalá...
kr 135.00
Haldis Balto Fáddágirji návetdoalu birra ovddeš áiggis dálá áigái. Návetdoallu ii leat leamaš álggu rájes sámiid ealáhussan. Návetdoalu leat sámit oahppan dážain ja kveanain mat johte Sápmái ja ásaiduvve deike. Sámit...
kr 135.00
Marit Alette Utsi Mearra lea álo leamaš mearrasápmelažžii birgenláhki. Mearra addá ja lea addán biepmu, sevttiid ja fuođđariid. Mearrasápmelačča váldoealáhus lea leamaš ja lea ain mearrabivdu, lassin vel šibitdoallu....
kr 135.00
Inga Guttorm- Oapti Iŋgá Guollebivdu gullá sámi ealáhusaide ja eallinvuohkái. Olmmoš lea bivdán guoli máŋga duhát jagi dáppe Sámisge. Bivdovuogit leat hui ovttalágánat go min don-dološ máddariin. Jávrrit leat...
kr 135.00
Marit Alette Utsi Bargogirjjis leat iešguđetlágán bargobihtát Min dološ árbbi fáddágirjjiide, maid bokte čiekŋuda fáttáide. Leat maiddái bargobihtát eará fáttáide nugo goađástallamii, njoarosteapmái, gámasuidnemii...
kr 135.00
Rolf Ánte Hætta Lodden ja monnen lea leamaš don dološ rájes árbevirolaš bivdovuohkin Sámis. Leat sihke siseatnamis ja riddoguovlluin lodden ja monnen biepmu dihtii. Bivdovuogit leat leamaš gárdun ja bissuin báhčit....
kr 310.00
Máret Sárá Luođu láhjit-fáddágirji lea oaivvilduvvon nuoraidceahki ohppiide, muhto dat heive maiddái 5.–7. ceahkkái. Dán sáhttá geavahit oahppoplánafágain ja daid váldoosiin nugo: Biebmu ja dearvvasvuohta: Biebmu ja...
kr 255.00
Karen Anne Buljo Boađe! Ohppiidgirji 2 lea sámegiella nubbingiellan oahpponeavvu nuoraidceahkkái ja joatkkaskuvlii. Boađe! Ohppiidgirji 2 gokčá 2. dási mihttomeriid Sámegiella nubbingiellan oahppoplánas, sámegiella 3...
kr 195.00
Karen Anne Buljo Dát bargogirji gullá Boađe! Ohppiidgirji 2: žii ja das leat máŋggalágan njálmmálaš ja čálalaš hárjehusat, mat ovddidit giellamáhtu ja sátneriggodaga. Hárjehusat fátmmastit Ohppiidgirji 2:ža fáttáid....
kr 225.00
Karen Anne Buljo Dát bargogirji gullá Boađe! Ohppiidgirji 1:ii ja das leat máŋggalágan njálmmálaš ja čálalaš hárjehusat, mat ovddidit giellamáhtu ja sánádaga. Hárjehusat fátmmastit Ohppiidgirji 1:a fáttáid. Leat...
kr 255.00
Karen Anne Buljo Boađe! Ohppiidgirji 1 lea sidjiide geat ohppet sámegiela álgodásis. Girji čuovvu Máhttoloktema Sámi 2006 oahppoplána, ja gokčá 1-2 dási gelbbolašvuođamihtuid Sámegiella nubbingiellan, sámegiella 2 ja...
kr 255.00
Karen Anne Buljo Boade! Oahppijgirjje 2 le sámegiella nubbengiellan oahpponævvo nuorajdássáj ja joarkkaskåvllåj. Boade! Oahppijgirjje 2 gåbttjå 2. dáse máhtudakulmijt Sámegiella nubbengiellan oahppoplánan –...
kr 195.00
Karen Anne Buljo Dát barggogirjje gullu aktij Boade! Oahppijgirjje 2:jn ja le oahpponævvo sámegiella nubbegiela fágan nuorajskåvlån ja joarkkaskåvlån. Boade! Barggogirjje 2:n li moattelágásj giellaoahppodahkamusá ja...
kr 255.00
Karen Anne Buljo le sidjij gudi sámegielav álggodásen oahppi. Boade! Oahppijgirjje 1 gåbttjå aktan barggogirjijn ja næhttaressursajn 1. dáse máhtudakulmijt Sámegiella nubbengiellan oahppoplánan. Girjje hiehpá 8....
kr 220.00
Karen Anne Buljo Dát barggogirjje gullu aktan Boade! Oahppijgirjje 1:ijn ja dánna li moattelágásj njálmálasj ja tjálalasj hárjjidallama, ma giellamáhtov ja báhkoboanndudagáv åvdedi. Hárjjidusá gåbttji Oahppijgirjje...
kr 95.20
Elen Ragnhild Sara Guldalanteavsttat Dán jietnagirjái leat Giellasuonat-girjji teavsttat lohkkokuvvon. Jietnagirji lea oaivvilduvvon joatkkaskuvlii sámegiella nubbingiellan 3-fágii. Jietnagirjjis leat...

Meny

Innstillinger