Daarhve jïh dah Kasush

Sig-Britt Persson

Litt redigert bok av 1. utgave fra 2012 (ISBN 9788290625677)

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh.

Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan-skuvlen learoehkidie, voestes- jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.

Fïerhten kasusem buerkiestamme guktie jåhta jïh fïerhten kasusasse lïerehtimmieh, jïehtegi- jïh lohkeme-boelhketjigujmie.

Les merShow less
kr 195.00
Relaterte produkter
Beskrivelse

Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Dette er en lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes i sørsamisk. For hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sørsamisk og passer kanskje fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan kasus fungerer i sørsamisk.

Boka er utviklet etter initiativ av Elgå skole.

Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

Utgitt: Ny utgave 2022

Innbinding: Spiralisert

Sider: 126

Språk: Sørsamisk

ISBN: 9788293830030

Forlag: DAT

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 195.00
Sig-Britt Persson Litt redigert bok av 1. utgave fra 2012 (ISBN 9788290625677) Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne. Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh. Gærja sjeahta...
6 andre produkter i samme kategori:
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.
kr 349.00
Sissel Gaup Oversetter Liv Karin Joma Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 10 gærjah gööktine daltesinie 6-7. Gærjine dovne soptsesh jïh fakta-teeksth. ---------------- Lettleste bøker serien Lohkemekråane...
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.
kr 349.00
Sissel Gaup Jorgaleaddji Liv Karin Joma Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 11 gærjah gööktine daltesinie. Mubpene daltesisnie åenehks raajesh jïh gåalmadinie daltesisnie guhkebe raajesh. Gærjine dovne...
kr 110.00
Sig-Britt Persson & Christine Rensberg Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne. Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh pronovmeni bïjre lïeredh. Pronovmenidie buerkiestamme jïh lïerehtimmieh...

Meny

Innstillinger