Daarhve jïh dah Pronovmenh

Sig-Britt Persson & Christine Rensberg

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh pronovmeni bïjre lïeredh.

Pronovmenidie buerkiestamme jïh lïerehtimmieh gååvnesieh, jïehtegi jïh lohkeme-boelhketjigujmie.

Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealanskuvlen learoehkidie, voestes jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.

Madeleine Renhuvud gærjan guvvide dorjeme.

Les merShow less
kr 110.00
Relaterte produkter
Beskrivelse

Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Daarhve jïh dah pronovmenh er en lære- og arbeidsbok om anvendelse av pronomen i sørsamisk med eksempler og forklaringer, samt lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sørsamisk og passer fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan pronomen fungerer i sørsamisk.

Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

Utgitt: 2017

Innbinding: Spiralisert

Sider: 96

Språk: Sørsamisk

ISBN: 9788290625875

Forlag: DAT

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 110.00
Sig-Britt Persson & Christine Rensberg Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne. Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh pronovmeni bïjre lïeredh. Pronovmenidie buerkiestamme jïh lïerehtimmieh...
6 andre produkter i samme kategori:
kr 195.00
Sig-Britt Persson Litt redigert bok av 1. utgave fra 2012 (ISBN 9788290625677) Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne. Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh. Gærja sjeahta...
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.
kr 349.00
Sissel Gaup Jorgaleaddji Liv Karin Joma Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 11 gærjah gööktine daltesinie. Mubpene daltesisnie åenehks raajesh jïh gåalmadinie daltesisnie guhkebe raajesh. Gærjine dovne...
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.
kr 349.00
Sissel Gaup Oversetter Liv Karin Joma Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 10 gærjah gööktine daltesinie 6-7. Gærjine dovne soptsesh jïh fakta-teeksth. ---------------- Lettleste bøker serien Lohkemekråane...
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.

Meny

Innstillinger